efs logoVIII Oś priorytetowa - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie 8.2 - Aktywne i zdrowe starzenie się

Poddziałanie 8.2.3 - Wspieranie profilaktyki zdrowotnej - ZIT (projekty konkursowe)

Tytuł projektu: "Program przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników instytucji publicznych z terenu Gminy Daleszyce"

Nr umowy o dofinansowanie: RPSW.08.02.03-26-0003/20-00

  1. Plakat informacyjny.
  2. Informacja o projekcie.
  3. Rekrutacja do projektu.
  4. Regulamin.
  5. Formularz zgłoszeniowy.
  6. Oświadczenie.