logotypy projekty twarde 2

Gmina Daleszyce jest beneficjentem projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Daleszyce”, którego całkowity koszt zgodnie z umową wynosi 1.838.502,99 zł. Celem operacji jest poprawa życia mieszkańców gminy Daleszyce poprzez rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, która realizowana jest w dwóch etapach:

projekt look naglowek

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Ochrony Kultury LOOK realizowało projekt „Promocja walorów turystycznych gminy Daleszyce”, w ramach którego powstał system nowoczesnej promocji i informacji turystycznej.

logotypyEU TK

IV Oś priorytetowa - Dziedzictwo naturalne i kulturowe

Działanie 4.3 - Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach, Gmina Daleszyce"

Nr umowy o dofinansowanie: RPSW.04.03.00-26-0048/16-00

 

Wartość projektu ogółem: 12 023 333,84 zł

Wydatki kwalifikowalne: 8 619 640,96 zł

Dofinansowanie UE: 6 895 712,77 zł

Wkład własny: 5 127 621,07 zł

 

  1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach dofinansowana
  2. Rośnie nowa oczyszczalnia
  3. Oczyszczalnia ścieków w Daleszycach oficjalnie oddana do użytku. To największa inwestycja w historii gminy Daleszyce

logo efrr

Zakończyła się przebudowa oczyszczalni ścieków w Marzyszu. W ramach inwestycji wymienione zostały przestarzałe urządzenia i wprowadzony nowoczesny system pomiarowy, dzięki czemu obiekt stał się wydajniejszy i bardziej przyjazny dla środowiska. Po modernizacji oczyszczalnia sprosta też rosnącym wymaganiom związanym z rozbudową sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Daleszyce.

Oczyszczalnia została wybudowana w 2005 roku. W ramach prowadzonej inwestycji wyeksploatowane instalacje zostały zastąpione nowymi, zakupiono też urządzenia rezerwowe, istniejące budynki zostały wyremontowane. Zakres szczegółowy inwestycji obejmował m.in.: wymianę sond pomiarowych, zabudowę falowników do sterowania pracą dmuchaw, wymianę skorodowanych szafek rozdzielnic elektrycznych, aparatury łączeniowej, zabezpieczeń i okablowania szafy (pola zasilającego urządzenia) w rozdzielni głównej, wymianę uszkodzonych i wyeksploatowanych urządzeń technologicznych na nowe, zakup urządzeń rezerwowych (jak pompa rezerwowa dla reaktora biologicznego) oraz remont urządzeń,  modernizację systemu sterowania i archiwizacji danych pomiarowych.

efs logoVIII Oś priorytetowa - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie 8.2 - Aktywne i zdrowe starzenie się

Poddziałanie 8.2.3 - Wspieranie profilaktyki zdrowotnej - ZIT (projekty konkursowe)

Tytuł projektu: "Program przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników instytucji publicznych z terenu Gminy Daleszyce"

Nr umowy o dofinansowanie: RPSW.08.02.03-26-0003/20-00

  1. Plakat informacyjny.
  2. Informacja o projekcie.
  3. Rekrutacja do projektu.
  4. Regulamin.
  5. Formularz zgłoszeniowy.
  6. Oświadczenie.

logo efrr

IV Oś priorytetowa - Dziedzictwo naturalne i kulturowe

Działanie 4.1 - Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce"

Nr umowy o dofinansowanie: RPSW.04.03.00-26-0049/16-00

1. W Sukowie i Kranowie będzie kanalizacja. W planach dalsze działania

2. Będzie modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacyjnej – umowa na dofinansowanie inwestycji podpisana

3. Prace nad budową kanalizacji w Sukowie ruszą lada dzień – umowa z wykonawcą podpisana

4. Trwa budowa kanalizacji w Sukowie i Kranowie