zit kof loga

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020
Umowa o dotację nr DRP/BDG-II/POPT/45/20

„W dniach 2-4 marca 2022 r. odbyły się Warsztaty w ramach opracowania dokumentu diagnostycznego „Kielecki Obszar Funkcjonalny w ujęciu społeczno-gospodarczo-przestrzennym”. Dokument powstaje na zlecenie miasta Kielce i będzie elementem wyjściowym do stworzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+.

Gospodarzami Warsztatów było miasto Kielce - lider Porozumienia KOF oraz Gmina Miedziana Góra i Miasto i Gmina Morawica. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele środowisk lokalnych KOF – reprezentanci poszczególnych urzędów i jednostek organizacyjnych gmin, organizacji społecznych i pozarządowych oraz przedsiębiorców.

Każdy z Warsztatów uwzględniał trzy części tematyczne: społeczną, gospodarczą i przestrzenną. Głównym celem spotkań była pogłębiona praca nad analizą SWOT dla KOF. Dodatkowo omówiono i wypracowano wnioski do wstępnych prognoz i trendów rozwojowych.”