Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 23.06.2022 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Debata nad ,,Raportem o stanie Gminy Daleszyce za 2021 rok’’ oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce wotum zaufania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Daleszyce za 2021 rok:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok,

b) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok,
c) dyskusja,
d) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok:
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,

b) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wyrażenia opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
c) dyskusja,
d) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2022-2035,

b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2022 rok,
c) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Daleszyce na rok szkolny 2022/2023,
d) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i zespole szkolno-przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Daleszyce,
e) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Daleszyce,
f) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
g) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Cisowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid. 47, o pow. 0,2300 ha,
i) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat części masztu antenowego o wysokości 60 m.n.p.t. położonego w Cisowie, znajdującego się na działce o nr ewid. 231/1, o pow. 0,3116 ha oraz części masztu antenowego o wysokości 80 m n.p.t. położonego w Daleszycach, znajdującego się na działce o nr ewid. 233, o pow. 3,7250 ha.
j) zmieniająca uchwałę Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieodpłatne nieruchomości składającej się z działek nr 1471 (zabudowana budynkiem hali sportowej), 1437/2 i 1437/3 położonych w mieście Daleszyce, Miasto i Gmina Daleszyce o pow. łącznej 0,4800 ha,
k) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Daleszyce.
11. Zapytania i interpelacje Radnych.
12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
13. Wolne wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Beata Powałkiewicz