Drukuj
Odsłony: 464

„Wspierać bardziej” – to nazwa projektu, który będzie realizowany w gminie Daleszyce już od maja tego roku. W jego ramach znajdujące się w trudnej sytuacji rodziny otrzymają kompleksowe wsparcie na rzecz ich prawidłowego funkcjonowania i stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Gmina otrzymała na ten cel blisko milion złotych dofinansowania unijnego.

Finansowa pomoc z zewnątrz
„Wspierać bardziej – kompleksowe usługi wpierania rodzin w Mieście i Gminie Daleszyce” to bardzo istotny społecznie projekt. Jego celem jest profilaktyka skierowana do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia dziennego, w tym świetlic środowiskowych, ale nie tylko. Potrzebujący otrzymają też wsparcie asystenta rodziny, poradnictwo dla rodzin, w tym specjalistyczne, terapeutyczne i prawne. Gmina Daleszyce otrzymała bardzo duże wsparcie unijne na realizację tego projektu. Wyniesie ono 951 tysięcy 684 złotych i pokryje niemal sto procent wartości zadania. Pomoc finansowa została przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szeroko zakrojona pomoc
Przyznane gminie Daleszyce środki z zewnątrz zostaną wykorzystane na otoczenie wsparciem około trzydziestu rodzin z tego terenu. – Rodziny zakwalifikowane do projektu zostaną objęte kompleksowym wsparciem w formie konsultacji oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego, a także asystenta rodziny. Będą prowadzone grupy wsparcia i terapie indywidualne oraz rodzinne. Minimum 45 dzieci skorzysta z oferty świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, gdzie otrzymają pomoc pedagoga i logopedy. Celem projektu jest zapobieganie odizolowaniu poszczególnych osób od rodziny i społeczności lokalnej, odbudowywanie więzi rodzinnych, poprawa kondycji psychicznej, wzrost umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, kształtowanie empatii społecznej, a także poznawanie swoich mocnych stron i rozwijanie umiejętności kluczowych – informuje Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.
Świetlica do zadań specjalnych
W realizacji projektu kluczowe znaczenie będzie miało wsparcie świetlicowe. – Chcemy stworzyć wyjątkowe miejsce, w którym będą się spotykać osoby niepełnosprawne z osobami, które mają inne, dodatkowe problemy. W tym celu mamy zamiar wyremontować świetlicę w Kranowie, tak aby w pełni dostosować ją do potrzeb tych osób. Zostaną poszerzone drzwi, zrobione specjalne podesty i podjazdy dla wózków inwalidzkich, zakupimy też odpowiednie wyposażenie – informuje Renata Segiecińska, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach. – W świetlicy będą odbywały się regularne spotkania dla dziewięćdziesięciu osób. Chcemy zapewnić dla nich psychologa, dwóch asystentów rodziny, będą też prowadzone warsztaty. W założeniu ma to być bardzo rodzinny projekt, mający nieść pomoc w środowisku, w którym te rodziny mieszkają – dodaje dyrektor Segiecińska.

W planach jest także uruchomienie w świetlicy pomocowego telefonu. - Dużo rodzin nie chce pokazywać swojej niepełnosprawności na zewnątrz, a w jakiś sposób chcemy do nich dotrzeć. Stąd pomysł, aby w sytuacjach wymagających wsparcia, mogły dzwonić i konsultować się, aby wiedzieć, gdzie szukać pomocy – podkreśla pani dyrektor.
Nabór już maju
Nabór do projektu ruszy w maju tego roku. Włączone będą do niego rodziny i dzieci dotknięte sprzężonymi problemami. Wśród nich będą brane pod uwagę te, które posiadają niskie umiejętności opiekuńczo-wychowawcze, borykają się z uzależnieniami, bezrobociem, ubóstwem, przemocą, wyuczoną bezradnością, zaburzeniami psychicznymi czy niepełnosprawnością.

Agnieszka Olech