Informujemy, że Gmina Daleszyce w ramach Umowy Nr 4/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku - zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Daleszyce, otrzymała pomoc finansową w wysokości 5000,00 zł brutto na realizację zadania pn.: „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowów, znajdujących się na terenie Gminy”.

W ramach tej pomocy wyczyszczono, odmulono i rozplantowano ziemię wzdłuż rowu melioracyjnego w miejscowości Niwy, biegnącego od drogi powiatowej dz. ewid. nr 481/1 (starodroże drogi wojewódzkiej nr 764) do działki ewid. nr 610/1, tj. na długości ok. 282 mb.