Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 11 marca 2015 r.

1. Zadaniem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest bezpośrednia ochrona ludności i obiektów - terenów przed powodzią na obszarze administrowanym przez Gminę.

2. Szczegółowy zakres działania gminnego zespołu:

2.1. Do zadań grupy monitorowania, prognoz i analiz należy:

1) zapewnienie w razie konieczności całodobowych dyżurów przez członków gminnego zespołu;

2) prognozowanie zagrożeń oraz opracowanie procedur ich likwidacji lub ograniczenia skutków;

3) nadzorowanie systemu ostrzegania i alarmowania;

4) prowadzenie bazy danych o siłach i środkach niezbędnych do efektywnego reagowania (w tym list ekspertów i doradców);

5) zapewnienie stałej wymiany informacji z instytucjami szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminami sąsiednimi;

6) monitorowanie zagrożeń oraz sprawne przekazywanie danych poszczególnym grupom;

7) opracowanie bieżącej dokumentacji z działań;

8) prowadzenie działań w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności;

9) koordynacja współpracy ze środkami masowego przekazu;

10) przygotowywanie analiz o zagrożeniach, działaniach oraz wniosków i propozycji rozwoju

sytuacji.

2.2 Do zadań grupy operacji i organizacji działań należy:

1) koordynowanie działań służb i podmiotów ratowniczych o różnym podporządkowaniu;

2) organizowanie doraźnych działań pododdziałów ratowniczych;

3) organizowanie sztabu akcji ratowniczej;

4) koordynowanie działań ochronno-porządkowych;

5) współdziałanie ze służbami, podmiotami i organizacjami oraz innymi organami w realizacji zadań w ramach prowadzonych działań;

6) koordynowanie działań medyczno-epidemiologicznych;

7) kalkulacja sił i środków oraz określenie potrzeb wynikających z prowadzonych działań;

8) współpraca z mediami w zakresie polityki informacyjnej związanej z prowadzoną akcją ratowniczą

2.3 Do zadań grupy zabezpieczenia logistycznego należy :

1) organizowanie zabezpieczenia i dystrybucji posiadanych zapasów logistycznego zabezpieczenia działań;

2) planowanie, realizowanie nadzorowanie wydatków finansowych;

3) zapewnienie świadczeń osobistych i rzeczowych;

4) szacowanie szkód i strat;

5) zabezpieczenie logistyczne ratowników i poszkodowanych;

6) organizowanie napraw sprzętu i wyposażenia;

7) przygotowanie warunków do pracy gminnego zespołu;

8) przedstawienie możliwości zabezpieczenia potrzeb na sprzęt i środki niezbędne do prowadzenia działań,

9) prowadzenie dokumentacji gospodarki materiałowej.

2.4 Do zadań grupy opieki zdrowotnej i pomocy społecznej należy :

1) koordynowanie działań medyczno - sanitarnych;

2) prowadzenie punktu informacji oraz porad prawnych;

3) koordynowanie opieki psychologicznej poszkodowanym i potrzebującym; 4)udzielanie pomocy socjalnej;

5) prowadzenie monitoringu wśród poszkodowanych i potrzebujących;

6) współpraca z mediami w zakresie polityki informacyjnej związanej z sytuacją kryzysową;

7) ustalanie potrzeb i organizowanie odbioru, przechowywania i dystrybucji darów;

8) koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi;

9) organizowanie systemu pomocy społecznej.

3. Siedzibą Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach , 26-021 Daleszyce

4. W czasie trwania pogotowia przeciwpowodziowego Szef Gminnego Zespołu może zarządzić pełnienie całodobowych dyżurów. Wprowadzenie pogotowia przeciwpowodziowego następuje poprzez wydanie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce i podanie jego treści do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty - strona internetowa, tablice ogłoszeń, poinformowanie sołtysów.

5. Wprowadzenie alarmu powodziowego następuje poprzez wydanie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce i podanie jego treści do publicznej wiadomości.

O wprowadzeniu alarmu powodziowego dodatkowo informuje się sołtysów miejscowości zagrożonych oraz powiadamia mieszkańców za pomocą syren elektronicznych i elektrycznych oraz za pomocą megafonów będących na wyposażeniu samochodu straży miejskiej.

Dla poinformowania mieszkańców terenów zagrożonych o wprowadzeniu alarmu powodziowego za pomocą syren elektronicznych, stosuje się następującą zasadę informowania: komunikat słowny: Uwaga, uwaga, uwaga. Ogłaszam alarm powodziowy, dwuminutowy ciągły dźwięk syreny, następnie komunikat słowny: Uwaga, uwaga, uwaga. Ogłaszam alarm powodziowy.

Informowanie o wprowadzeniu alarmu powodziowego za pomocą syren elektrycznych następuje poprzez włączenie syreny na okres dwóch minut - dźwięk ciągły.

Komunikaty alarmowe w trakcie trwania alarmu powodziowego podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty - strona internetowa, tablice ogłoszeń, poinformowanie sołtysów a także za pomocą syren elektronicznych oraz za pomocą krótkich wiadomości SMS.

Komunikat alarmowy podawany za pomocą syren elektronicznych poprzedza półminutowy dźwięk syreny, następnie krótka treść komunikatu, półminutowy dźwięk syreny, powtórzony komunikat alarmowy.

Podawanie komunikatów słownych i włączanie syren następuje z Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

6. Z chwilą ogłoszenia alarmu powodziowego Szef Gminnego Zespołu zarządza pełnienie całodobowych dyżurów w Urzędzie Gminy.

7. Członkowie gminnego zespołu pełnią dyżury całą dobę w systemie dwuzmianowym - I zmiana 7.30 - 19.30, II zmiana 19.30 - 7.30.

Dyżury należy utrzymywać aż do momentu odwołania stanu alarmu powodziowego. Zmiany dyżurne winny składać się z dwóch osób, w tym jeden członek Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który będzie kierownikiem dyżuru. Każdy dyżurujący ma obowiązek zgłoszenia się co najmniej 15 min wcześniej przed godziną rozpoczęcia zmiany. Czas ten jest potrzebny do przejęcia od zdającego dyżur wszystkich spraw oraz zaznajomienia się z dotychczasową sytuacją. Obejmujący dyżur wpisuje się do dziennika pełnienia dyżurów wpisując datę i godzinę objęcia i przekazania dyżuru.

8. Środkami przeznaczonymi na działalność Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

w czasie akcji przeciwpowodziowej dysponuje Szef Gminnego Zespołu.

9. Do zakresu działalności Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego bądź osoby/osób przez niego upoważnionych należy:

- kierowanie przygotowaniami, organizacją i zabezpieczeniem środków do akcji przeciwpowodziowej

- kierowanie akcją przeciwpowodziową

- wydawanie jednostkom organizacyjnym uczestniczącym w akcji powodziowej wytycznych w sprawie organizacji zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz

przydziału środków do przeprowadzenia akcji przeciwpowodziowej

- kierowanie ewakuacją ludności z terenów bezpośredniego zagrożenia, ratowanie życia i mienia ludności na terenach dotkniętych powodzią

- wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonej akcji przeciwpowodziowej w celu zapewnienia na przyszłość lepszego zabezpieczenia ludności przed powodzią

10. Podczas trwania alarmu powodziowego Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego utrzymuje stały kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

11. Prowadzenie dokumentów i przesyłanie meldunków.

Wszelkie meldunki otrzymane podczas pełnienia dyżuru jak również nadane należy wpinać w teczce „Akcje przeciwpowodziowe". Znak teczki OR. 5545/ / - na każdy rok.

Treści meldunków wychodzących powinny być krótkie i czytelne. W przypadku gdy otrzymany meldunek wymaga wszczęcia jakiejkolwiek akcji, dyżurujący winien natychmiast porozumieć się z dyżurującym członkiem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który ustali dalszy sposób postępowania.

Wszelkie sprawy, zgłoszenia, informacje (otrzymane telefonicznie, przekazane osobiście przez mieszkańców) otrzymane przez dyżurnych należy notować w brudnopisie i przekazywać kierownikowi dyżuru, który ustali dalszy sposób postępowania.

12. Po ogłoszeniu alarmu powodziowego do obowiązków dyżurnych należy:

- utrzymywanie kontaktu z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego

- zbieranie meldunków o sytuacji powodziowej, wnioski o charakterze nadzwyczajnym i przekazywanie Szefowi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

- na prośbę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przygotowywać, meldunki o przebiegu akcji przeciwpowodziowej.

W przypadku przepływu wód katastrofalnie wielkich dyżurni powinni być szczególnie operatywni w zbieraniu meldunków z terenów szczególnie zagrożonych i w przekazywaniu dyspozycji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Do obowiązków dyżurnych w tym czasie należy:

- zbieranie meldunków z terenów zagrożonych co godzinę i informowanie o przebiegu akcji przeciwpowodziowej Szefowi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

- analiza zaopatrzenia sprzętowego i materiałowego w okresie akcji oraz informowanie o ewentualnych brakach Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

- informowanie członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o stanie zagrożenia, podawanie kolejności ewakuacji poszczególnych miejscowości

- informowanie Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o pomocy i opiece udzielonej powodzianom oraz o ewentualnych potrzebach w tym zakresie

- przyjmowanie i wysyłanie meldunków

13. Ewakuacja ludności i jej mienia z zagrożonych terenów

Ewakuację ludności i jej mienia stosuje się wówczas, jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludności lub dla jej mienia.

Egzekwowanie obowiązku ewakuacji następuje na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Na terenie Miasta i Gminy Daleszyce ewakuację zarządza się po ocenie i rzetelnym zebraniu informacji co do zaistniałej sytuacji powodziowej, pamiętając o zasadzie, że nikogo nie można zmusić do poddania się temu procesowi. Ewakuacje zarządza się z takim wyprzedzeniem, aby można ją było przeprowadzić przed nadejściem wielkiej wody powodziowej, co ułatwi wykorzystanie własnego środka transportu ludności do przewozu inwentarza i mienia.

Ewakuację zarządza Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce wydając zarządzenie w tej sprawie.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty -tablice ogłoszeń, strona internetowa.

O wprowadzeniu ewakuacji dodatkowo informuje się sołtysów miejscowości zagrożonych oraz powiadamia mieszkańców za pomocą syren elektronicznych i elektrycznych, a także poprzez wykorzystanie środków transportu ze sprzętem nagłaśniającym będącym w dyspozycji straży pożarnych i policji.

Dla poinformowania mieszkańców terenów zagrożonych o ogłoszeniu ewakuacji za pomocą syren elektronicznych, stosuje się następującą zasadę informowania: komunikat słowny: Uwaga, uwaga, uwaga proszę się ewakuować, dzwięk ciągły syreny twający minutę, Uwaga, uwaga, uwaga proszę się ewakuować - częstotliwość podawania komunikatu zarządza Szef gminnego zespołu. Syreny elektryczne - dzwięk ciągły syreny trwający minutę powtarzany po 30 sekundach przerwy. Sekwencja 10-cio minutowa.

W czasie akcji ewakuacyjnej z terenów zagrożonych bezpośredniej pomocy ewakuowanej ludności udzielają pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach, oraz personel Niepublicznego Zakładu Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum" w Daleszycach i Przychodni Dla Rodziny GALUS w Sukowie a także pracownicy wytypowani przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.

Zasady ewakuacji określone są w „Planie ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia).

14. Odwołanie alarmu powodziowego oraz odwołanie zarządzonej ewakuacji następuje po wydaniu zarządzenia w tej sprawie. Zarządzenie wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Podanie zarządzenia do publicznej wiadomości następuje w sposób zwyczajowo przyjęty - strona internetowa, tablice ogłoszeń.

O odwołaniu ewakuacji dodatkowo informuje się sołtysów miejscowości zalewowych bez użycia syren.

/-/ Dariusz Meresiński

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce