Trwa nabór wniosków w ramach drugiej części Programu „Czyste Powietrze" 2.0 przygotowanej dla osób o niższych dochodach, które mogą się ubiegać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska o podwyższony poziom dofinansowania do wymiany źródła ogrzewania lub termomodernizacji domu. W przygotowaniu i złożeniu wniosku w ramach programu „Czyste Powietrze" pomagają mieszkańcom gminy Daleszyce pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

Pomoc w Urzędzie

W Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach wsparcia w przygotowaniu i złożeniu wniosku udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki, Mienia i Rolnictwa: Kinga Maciejska i Karolina Tarłowska. Konsultacje są prowadzone w siedzibie UMiG w obowiązującym rygorze sanitarnym, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Kontakt pod numerem: (41) 317-16-94 wew. 136. Zainteresowani pozyskaniem dotacji muszą także zarejestrować się na portalu beneficjenta WFOŚiGW (przy składaniu wniosku konieczny jest zarejestrowany login i hasło).

Do złożenia wniosku konieczne są podstawowe dane oraz zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, które można pozyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daleszycach. Może być też konieczny dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego oraz oświadczenia współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację wniosku i zaciągnięcie zobowiązań.

Nadal funkcjonuje infolinia dla wnioskodawców i beneficjentów programu (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 pod numerem: 22 340 40 80).

Założenia programu

Celem programu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Opierając się na obowiązujących od 15 maja 2020 r. nowych zasadach w programie „Czyste Powietrze" 2.0, osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji - wymiany pieca, termomodernizacji domu lub montażu odnawialnych źródeł energii (maksymalnie 37 tys. zł).

Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza", z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu). To oznacza, że mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (a nawet do 30 tys. zł jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV). Ponadto dla wszystkich – w rozliczeniu PIT – dostępna jest ulga termomodernizacyjna (do 53 tys. zł).

Rozpoczęcie przedsięwzięcia, tj. poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego przez wnioskodawcę może nastąpić nawet sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Informacje potrzebne do wypełnienia wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW Program „CZYSTE POWIETRZE"

Podstawowe dane:

- adres e-mail

- nr PESEL, NIP

- nr telefonu

- dane współmałżonka (imię, nazwisko, nr PESEL)

- Czy jest wspólność, czy rozdzielność majątkowa?

- adres zamieszkania

- adres przedsięwzięcia

- numer rachunku bankowego wnioskodawcy

- numer księgi wieczystej

- numer działki

- rok wystąpienia o zgodę na budowę / zgłoszenia budowy

- powierzchnia całkowita budynku [m2]

- Czy będzie likwidowane źródło ciepła?

- wartość dochodu, rodzaj PIT, za który rok

- Czy uzyskałem dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego? (Jeśli tak, należy podać wartość dochodu, liczbę hektarów przeliczeniowych, dochód wg GUS)

- Czy uzyskałem dochód niepodlegający opodatkowaniu (Jeśli tak, należy podać wartość dochodu, rodzaj dochodu, za który rok)

- Czy uzyskano wcześniej dotację na budynek z Programu „Czyste Powietrze"?

- Czy jest możliwość podłączenia do gazociągu?

Dotacja na TERMOMODERNIZACJĘ może obejmować następujące częsci budynku/mieszkania:

- ściany zewnętrzne / przegrody pionowe

- dach lub stropodach

- strop pod nieogrzewanym poddaszem

- podłoga na gruncie

- strop nad nieogrzewaną piwnicą

Jeśli się decydujemy na termomodernizację lub wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, lub wymianę bramy garażowej, należy podać ich powierzchnię w m2.

Jaki materiał będzie wykorzystany do termomodernizacji?

Są takie możliwości:

- styropian biały

- styropian grafitowy

- styropian twardy

- wełna mineralna

- pianka poliuteranowa

- granulat ocieplenia (włóknocelulowa, wełna mineralna)

Czy przegroda posiada już istniejące ocieplenie?

Jeśli tak, to proszę podać jaki rodzaj ocieplenia i jego grubość.

Rok uzyskania pozwolenia na budowę.

Mamy do wyboru 4 możliwości:

Przed 1983 rokiem

1983-1991

1992-1998

Po 1998 roku