loga efs

Gmina Daleszyce zaprasza seniorów z Brzechowa, Niestachowa, Marzysza, Słopca i Mójczy na spotkania rekrutacyjne dotyczące otwarcia nowych klubów seniora na terenie naszej gminy.

Spotkania odbędą się w szkołach podstawowych:

22 listopada w Brzechowie o godz. 16-tej i w Niestachowie o godz. 18-tej; 

24 listopada w Marzyszu o godz. 16-tej i w Słopcu o godz. 18-tej;

25 listopada w Mójczy o godz. 15:30.

Na spotkania zaprasza burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński, Anna Kosmala - prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich, które wraz z gminą Daleszyce realizuje projekt „Razem z Seniorami” oraz kierownik projektu Renata Miszczuk.

Projekt jest skierowany do osób powyżej 60 roku życia.

W nowo powstających klubach seniora przewidziane są działania z zakresu doradztwa medycznego i programy edukacyjne służące aktywizacji osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych (warsztaty artystyczne, kulinarne, zajęcia ruchowe, wycieczki krajoznawcze, spotkania integracyjne).

logotypy projekty twarde 2

Gmina Daleszyce jest beneficjentem projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Daleszyce”, którego całkowity koszt zgodnie z umową wynosi 1.838.502,99 zł. Celem operacji jest poprawa życia mieszkańców gminy Daleszyce poprzez rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, która realizowana jest w dwóch etapach:

projekt look naglowek

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Ochrony Kultury LOOK realizowało projekt „Promocja walorów turystycznych gminy Daleszyce”, w ramach którego powstał system nowoczesnej promocji i informacji turystycznej.

logo efrr

Zakończyła się przebudowa oczyszczalni ścieków w Marzyszu. W ramach inwestycji wymienione zostały przestarzałe urządzenia i wprowadzony nowoczesny system pomiarowy, dzięki czemu obiekt stał się wydajniejszy i bardziej przyjazny dla środowiska. Po modernizacji oczyszczalnia sprosta też rosnącym wymaganiom związanym z rozbudową sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Daleszyce.

Oczyszczalnia została wybudowana w 2005 roku. W ramach prowadzonej inwestycji wyeksploatowane instalacje zostały zastąpione nowymi, zakupiono też urządzenia rezerwowe, istniejące budynki zostały wyremontowane. Zakres szczegółowy inwestycji obejmował m.in.: wymianę sond pomiarowych, zabudowę falowników do sterowania pracą dmuchaw, wymianę skorodowanych szafek rozdzielnic elektrycznych, aparatury łączeniowej, zabezpieczeń i okablowania szafy (pola zasilającego urządzenia) w rozdzielni głównej, wymianę uszkodzonych i wyeksploatowanych urządzeń technologicznych na nowe, zakup urządzeń rezerwowych (jak pompa rezerwowa dla reaktora biologicznego) oraz remont urządzeń,  modernizację systemu sterowania i archiwizacji danych pomiarowych.

efs logoVIII Oś priorytetowa - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie 8.2 - Aktywne i zdrowe starzenie się

Poddziałanie 8.2.3 - Wspieranie profilaktyki zdrowotnej - ZIT (projekty konkursowe)

Tytuł projektu: "Program przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników instytucji publicznych z terenu Gminy Daleszyce"

Nr umowy o dofinansowanie: RPSW.08.02.03-26-0003/20-00

  1. Plakat informacyjny.
  2. Informacja o projekcie.
  3. Rekrutacja do projektu.
  4. Regulamin.
  5. Formularz zgłoszeniowy.
  6. Oświadczenie.

logo efrr

IV Oś priorytetowa - Dziedzictwo naturalne i kulturowe

Działanie 4.1 - Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce"

Nr umowy o dofinansowanie: RPSW.04.03.00-26-0049/16-00

1. W Sukowie i Kranowie będzie kanalizacja. W planach dalsze działania

2. Będzie modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacyjnej – umowa na dofinansowanie inwestycji podpisana

3. Prace nad budową kanalizacji w Sukowie ruszą lada dzień – umowa z wykonawcą podpisana

4. Trwa budowa kanalizacji w Sukowie i Kranowie