loga

VI Oś priorytetowa - Rozwój miast
Działanie 6.2 – Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF

Tytuł projektu: „Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę centrum przesiadkowego

Nr umowy o dofinansowanie: RPSW.06.02.00-26-0020/16-00

Wartość projektu ogółem: 3 153 600,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 2 853 600,00 zł
Dofinansowanie UE: 1 849 231,93 zł
Wkład własny: 1 304 368,07 zł

1. W Sukowie powstanie centrum przesiadkowe dla pasażerów
2. Rusza budowa centrum przesiadkowego