Zarząd Stowarzyszenia „Wspólne Dobro wsi Borków i Trzemosna”, który jest organem prowadzącym Publiczną Szkołę Podstawową i Punkt Przedszkolny w Borkowie ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Szkoły.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie niżej wymienione wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (tj. Dz.U. z 202lr. poz. 1449 z późn. zm.) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej , publicznej szkole ponadpodstawowej orazpublicznej placówce:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym,
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
3) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe , z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
5) uzyskała przed przystąpieniem do konkursu:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
6) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
8) nie była prawomocnie karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1762 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego , karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 202lr. poz. 478 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne ,
9) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
11) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 289 z późn. zm.),
12) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672 z późn. zm.)

2. Do konkursu może przystąpić również osoba, która:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej oraz
2) spełnia wymagania określone w pkt 1. ppkt 3-12.

3. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych lub innym na którym realizowane są zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej , Centralnej Komisji Egzaminacyjnej iokręgowych komisjach egzaminacyjnych, bądź nauczyciel mianowanym lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy zdnia 23 maja 199lr. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn. zm.) spełniający wymogi określone w ogłoszeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego .

4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danej szkoły,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej , zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela , albo stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego , albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko ,
- datę i miejsce urodzenia ,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 2): świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ait. 31 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy zdnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwapaństwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1633 z późn.zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed 1.08.1972r. ,
11) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
12) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego ,
13) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1762 z późn. zm.) lub w art.276 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 478 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela inauczyciela akademickiego ,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U . z 20 19r., poz. 1781 zpóźn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami dot. ochrony danych osobowych wcelach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
16) w przypadku cudzoziemców - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie zdnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672 z późn. zm.)

5. Oferty należy przesłać w terminie do dnia 09.06.2022r. (decyduje data wpływu)

  • pocztą na adres Stowarzyszenie Wspólne Dobro wsi Borków i Trzemosna Borków 36B 26-021 Daleszyce w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego i numeru telefonu oraz z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej i Punktu Przedszkolnego w Borkowie
  • lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie zostanie opublikowane na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnodostępnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Borkowie, na stronie BIP Kuratorium Oświaty w Kielcach, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.

Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Stowarzyszenia

7. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni e-mailowo, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

8. Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane. Na żądanie organu prowadzącego szkołę kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów , o których mowa w pkt 4 ppkt 4-6, 11 i 12.

9. Klauzula informacyjna:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Stowarzyszenia Wspólne dobro wsi Borkow i TrzemosnaBorkow 36B 26-02 Daleszyce;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej/punktu przedszkolnego.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. C  RODO wszczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola , publicznej szkoły podstawowej , publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
4) Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5) Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany , w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych , przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji , gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia oochronie danych osobowych (RODO) ;
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym .
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz osobom upoważnionym przez Administratora.