Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 30.11.2022 r. tj. środa  o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2022-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2022 rok,
c) zmiany uchwały Nr LIII/462/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/396/2021 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
e) określenia obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok,
f) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
g) ustalenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Daleszyce,
h) przyjęcia Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023,
i) określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
j) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
k) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Borkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid. 268/5, o pow. 0,8800 ha,
l) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Daleszycach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid. 2530/2, o pow. 0,0631 ha,
m) zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.

9. Zapytania i interpelacje Radnych.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia