Zostaliśmy docenieni za działania na rzecz mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nasza gmina otrzymała wyróżnienie w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej 2022”. Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński odebrał list gratulacyjny podczas gali Gala Ekonomii Społecznej, która odbyła się 21 listopada w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Gratulacje przekazała z ramienia organizatora plebiscytu Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, Wiceminister Spraw Zagranicznych poseł Piotr Wawrzyk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus oraz wicedyrektor Arkadiusz Ślipikowski.

- To cenne wyróżnienie pokazuje nasze starania, by gmina Daleszyce rozwijała się prężnie biorąc pod uwagę potrzeby każdej grupy mieszkańców – mówi burmistrz Dariusz Meresiński. – Zostaliśmy docenieni m.in. za otwarcie dziesięciu klubów seniora, które skutecznie przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu samych podopiecznych, ale też pozwalają nam praktykować zasady wspierania ekonomii społecznej i promowania postaw prospołecznych. Bo przecież w naszej pracy chodzi o to, by mieszkańcom żyło się jak najlepiej, a wspieranie osób starszych, niesamodzielnych czy samotnych to wyzwanie, które trzeba podejmować z najwyższych pobudek – podkreśla burmistrz.

Urząd Marszałkowski uhonorował jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa, które w sposób szczególny wspierają sektor ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, a także dziennikarzy propagujących tematykę społeczną. Gmina Daleszyce została wyróżniona przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w kategorii „Samorząd Prospołeczny do 20 tysięcy mieszkańców” za podejmowane inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej oraz propagowanie idei ekonomii społecznej w regionie.

Warto podkreślić, że ważne działania społeczne podejmowane są w gminie Daleszyce od lat.
To tutaj – jako pierwszy w regionie świętokrzyskim powołany został Ośrodek Mediacji, w którym przeszkoleni mediatorzy pomagają w pozasądowym rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. We współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który jest kluczową instytucją dla realizacji polityki społecznej w Gminie Daleszyce,  podejmowane są kolejne działania mające na celu aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem: realizowany jest projekt „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, zakupione zostały opaski telemedyczne w ramach teleopieki dla niesamodzielnych mieszkańców gminy, powstał Klub Wolontariatu, zrealizowany został projekt „Elastyczni na rynku pracy” dla grupy długotrwale bezrobotnych, ruszył kosztujący niemal 1 mln zł projekt „Wspierać bardziej – kompleksowe usługi wpierania rodzin w Mieście i Gminie Daleszyce”, którego celem jest profilaktyka skierowana do dzieci i rodzin w ramach działalności placówki wsparcia dziennego (kilkadziesiąt rodzin otrzymuje pomoc asystenta rodziny, poradnictwo dla rodzin, w tym specjalistyczne, terapeutyczne i prawne, zajęcia integracyjne i wspierające, a to wszystko w wyremontowanej  dostosowanej do potrzeb niepełnosprawnych świetlicy wiejskiej).