Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 30.11.2023 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2023 rok,
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
d) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok,
e) zmiany uchwały Nr LXXX/685/2023 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,
f) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
g) ustalenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Daleszyce,
h) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
i) zmieniająca Uchwałę Nr LXXII/622/2023 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce,
j) przyjęcia Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024,
k) przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”,
l) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennego opiekuna oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność na własny rachunek i świadczącymi usługi jako dzienny opiekun,
m) nabycia przez Gminę Daleszyce nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Suków.

8. Zapytania i interpelacje Radnych.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Wolne wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia