DMS-KI.731.2.3.2024

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

POZIOM 3

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego

 i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego

dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

 

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie

Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

10.01.2024 r. (godz. 00.00-24.00)

Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjach

Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacjach:

Nowiny ul. Parkowa (SkNowiParkow) – 231,6 μg/m3,

Kielce ul. Jurajska (SkKielJurajs) – 204,5 μg/m3,

Połaniec ul. Ruszczańska (SkPolaRuszcz) – 176,3 μg/m3

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach:

Małogoszcz, ul. Słoneczna (SkMaloSlonec) – 133,5 μg/m3

Starachowice ul. Złota (SkStaraZlota) – 132,7 μg/m3

Kielce, ul. Warszawska 108 (SkKielWarsz1) – 113,5 μg/m3

Gołuchów Ujęcie Wody (SkGoluUjWody) – 110,1 μg/m3.

Obszar przekroczenia

Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował: powiat kielecki (południowo-zachodnia część powiatu obejmująca tereny gmin: Nowiny, Piekoszów, Chęciny, Morawica), miasto Kielce (północno-zachodnia część miasta), miasto i gmina Połaniec (powiat staszowski)

Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: miasto
i gmina Małogoszcz (powiat jędrzejowski), miasto Starachowice (powiat starachowicki), miasto Kielce (północno – wschodnia część miasta), gmina Kije (powiat pińczowski)

Ludność narażona

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: ok. 84 tys. mieszkańców.

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: ok. 64 tys. mieszkańców.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego, wzmożonego ruchu samochodów i emisji ze źródeł przemysłowych.

 

 

 

 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

11.01.2024 r. godz. 8.00

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 8.00 dnia 11.01.2024 r. do godz. 24.00 dnia 11.01.2024 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego, wzmożonego ruchu samochodów i emisji ze źródeł przemysłowych.

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 11.01.2024 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów z dni 10-11.01.2024 r. oraz prognoz warunków meteorologicznych.

Dzień 11.01.2024 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 11.01.2024 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Kielce, powiat kielecki, powiat staszowski.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 11.01.2024 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: ok. 464 tys. mieszkańców.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 11.01.2024 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiat jędrzejowski.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 11.01.2024 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: ok. 81 tys. mieszkańców.

 

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,

·      osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

- unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,

- nie wietrz pomieszczeń,

- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

-   unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,

-   nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

-   osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

-   nie wietrz pomieszczeń,

-   nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

- stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

  (https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Działania prewencyjne określone dla ALARMU II STOPNIA przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w Planie działań krótkoterminowych (PDK), który stanowi integralną część Aktualizacji Programu ochrony powietrza (POP), w tym w szczególności:

·         wzmożone kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach nieprzeznaczonych do tego celu,

·         wzmożone kontrole dotyczące przestrzegania ograniczeń i zakazów wynikających z uchwały antysmogowej,

·         zalecenia korzystania z komunikacji miejskiej zamiast indywidualnej

Działania operacyjne określone dla ALARMU II STOPNIA przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w Planie działań krótkoterminowych (PDK), który stanowi integralną część Aktualizacji Programu ochrony powietrza (POP) w zakresie:

1)      emisji powierzchniowej:

•         czasowy zakaz palenia w kominkach opalanych paliwem stałym, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych w okresie grzewczym albo nie spełniają norm ekoprojektu,

•         czasowe zawieszenie robót budowlanych, uciążliwych ze względu na jakość powietrza,

•         nakaz zraszania pryzm materiałów sypkich w celu wyeliminowania pylenia,

•         zakaz stosowania dmuchaw do sprzątania liści oraz odśnieżania;

2) emisji liniowej:

•         zakaz wjazdu samochodów na wyznaczone obszary w centrach miast,

•         przeniesienie uciążliwego natężenia ruchu samochodowego na odcinki alternatywne, wyznaczone przez zarządzających drogami na danym obszarze,

•         ograniczenie ruchu samochodowego poprzez korzystanie z innych form komunikacji, np. komunikacji publicznej darmowej w czasie trwania alarmu,

•         upłynnienie ruchu drogowego poprzez stosowanie inteligentnych systemów zarządzania ruchem, tzw. „zielona fala”,

•         wprowadzenie bezpłatnej komunikacji publicznej,

•         montaż tablic informujących o objazdach,

•         zakaz wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 3,5 Mg na wyznaczone trasy w miastach,

•         rozwinięcie akcji informacyjnych i edukacyjnych, promujących wspólne dojazdy do pracy (jednym samochodem) oraz korzystania z komunikacji miejskiej,

•         tworzenie systemów połączenia parkowania z komunikacją publiczną – parkuj + jedź „P+R” dla indywidualnych osób.

3) emisji punktowej:

•         czasowe ograniczenie produkcji w instalacjach mających szczególnie uciążliwy wpływ na jakość powietrza wskazanych w Planie działań krótkoterminowych jako mających największy wpływ na jakość powietrza na danym terenie.

Działania prewencyjne określone dla ALARMU I STOPNIA przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w Planie działań krótkoterminowych (PDK), który stanowi integralną część Aktualizacji Programu ochrony powietrza (POP), w tym w szczególności:

·      zalecenie rezygnacji z korzystania z kominków opalanych paliwem stałym, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych albo nie spełniają norm ekoprojektu,

·      wzmożone kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach nieprzeznaczonych do tego celu,

·      wzmożone kontrole dotyczące przestrzegania ograniczeń
i zakazów wynikających z uchwały antysmogowej,

·      zalecenie niestosowania dmuchaw do sprzątania liści oraz odśnieżania,

·      zalecenia korzystania z komunikacji miejskiej zamiast indywidualnej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

11.01.2024 r. godz. 9:45

Podstawa prawna

·      Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)

·       Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021, poz. 845).

Źródła danych

Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Opracowanie

 

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/13

 

 

 

POWIADOMIENIE DO SYSTEMU RSO

Tytuł

Uwaga! SMOG

Kategorie

Ogólne

Skrót

W dniu 11 stycznia w powiatach: miasto Kielce, kieleckim, staszowskim istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 µg/m3), a w powiecie jędrzejowskim istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m3).

Treść powiadomienia

W dniu 11 stycznia w powiatach: miasto Kielce, kieleckim, staszowskim istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 µg/m3), a w powiecie jędrzejowskim istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m3).

W przypadku utrzymywania się wysokich stężeń pyłu PM10, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych, zostań w domu, ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

Publikacja od

11.01.2024 r. godz. 09:45

Publikacja do

12.01.2024 r. godz. 09:45

RSO Alarm

Ostrzeżenie