MGOPS Daleszyce informuje że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. w MGOPS Daleszyce. Dodatek osłonowy przysługuje  za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024.

WAŻNE!

Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. W momencie opublikowania wzoru wniosku, zostanie on niezwłocznie zamieszczony na stronie Ośrodka.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony:

  • elektronicznie (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).
  • tradycyjnie (w wersji papierowej) w siedzibie Ośrodka: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach, Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją, Daleszyce  ul. Sienkiewicza 11, tel. 41 307 24 95 wew. 27

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

-w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł ( netto) na osobę,

- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł ( netto) na osobę;

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków,

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Skład gospodarstwa domowego.

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

Pozytywne rozstrzygnięcia  mają formę informacji, która zostanie wysłana adres e-mail jeśli zostanie podany we wniosku. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.

MGOPS Daleszyce

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego