Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 31.01.2024 r. tj. środa o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2024-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2024 rok,
c) zmiany uchwały Nr LXXXVIII/754/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
d) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP,
e) uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej na 2024 rok,
f) uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok,
g) uchwalenia Planu Pracy Komisji Rady Miejskiej na 2024 rok,
h) rozpatrzenia petycji.

8. Zapytania i interpelacje Radnych.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Wolne wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia