Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 29.02.2024 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Daleszycach o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Daleszyce.
 6. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji w zakresie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Daleszyce oraz o formach współpracy: Miasto i Gmina – PUP.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
 8. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2024-2035,
b)zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2024 rok,
c)wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Daleszyce, w drodze umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Marzysz,
d)wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Daleszyce, w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Słopiec.

 1. Zapytania i interpelacje Radnych.
 2. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 3. Wolne wnioski i oświadczenia.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia