Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 26.04.2024 r. tj. piątek o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacje:
a) Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego ze szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Daleszyce,|
b) Komendanta Miejsko-Gminnego OSP w Daleszycach o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i aktywności jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Daleszyce.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
7. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
8. Informacja z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2024-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2024 rok,
c) utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Daleszycach oraz nadania jej statutu,
d) przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+,
e) zakazu napełniania basenów przydomowych, podlewania ogródków przydomowych i terenów zielonych w okresie letnim na terenie Miasta i Gminy Daleszyce,
f) zmieniająca Uchwałę nr LXXXVI/736/2023 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce,
g) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Daleszyce i własność Skarbu Państwa (w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Daleszyce),
h) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych,
i) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat, pawilonów z przeznaczeniem handlowo-usługowym, zlokalizowanych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Daleszyce, położonej w miejscowości Daleszyce.

10. Zapytania i interpelacje Radnych.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12. Wolne wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia