Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.05.2024 r. tj. poniedziałek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja z działalności spółki ZUK.
8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023”.
9. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce „Raportu o stanie gminy za 2023 rok”.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2024-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2024 rok,
c) uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w bezpośrednim sąsiedztwie pomników przyrody.
11. Zapytania i interpelacje Radnych.
12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

13. Wolne wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Mariusz Dziadowicz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach