Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 17.06.2024 r. tj. poniedziałek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6.Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7.Raport o stanie Gminy Daleszyce za 2023 rok:
a)debata nad raportem,
b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce wotum zaufania.
8.Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Daleszyce za 2023 rok:
a)rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok,
b)zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok,
c)dyskusja,
d)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Daleszyce za 2023 rok.
9.Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce:
a)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok,
b)zapoznanie się z treścią uchwały V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wyrażenia opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok,
c)dyskusja,
d)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
10.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2024-2035,
b)zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2024 rok,
c)zmiany uchwały Nr XCII/786/2024 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Pa6rafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła
w Daleszycach na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
d)zmiany uchwały Nr LXXXV/727/2023 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,
e)zmiany uchwały Nr LXXII/615/2023 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu
f)zmiany Uchwały Nr XIII/95/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Daleszyce,
g)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Komórki na terenie gminy Daleszyce,
h) sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Cisów,
i)sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Trzemosna,
j)zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Daleszyce i Borków,
k)uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej na 2024 rok,
l)uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok,
m)uchwalenia Planu Pracy Komisji Rady Miejskiej na 2024 rok.
11.Zapytania i interpelacje Radnych.
12.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
13.Wolne wnioski i oświadczenia.
14.Zamknięcie obrad sesji.

Mariusz Dziadowicz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach