Gmina Kielce przygotowuje projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kielcach” oraz wraz z 10 partnerskimi gminami Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym” ze środków w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, zgodnie z opracowanymi dokumentami: Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ i Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w których przewidziano działania obejmujące Kielce i Kielecki Obszar Funkcjonalny.

Celem konsultacji jest zapewnienie udziału społeczeństwa w ocenie rozwiązań służących dostępności transportu publicznego i mobilności  w Kielcach i w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. Rozwiązania te będą przyczyniały się do podejmowania na terenie Miasta Kielce oraz KOF-u, spójnych działań służących rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej.

Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w pracach nad przygotowaniem ww. projektu.

https://konsultacje.kielce.eu/konsultacje-mobilnosc-miejska-2024.html