Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 15.09.2021 r. tj. środa o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce 2021-2037,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok,
c) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz budowy infrastruktury telekomunikacyjnej linii kablowej przez GLOBIT ISP.
4. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Daleszycach
Beata Powałkiewicz