W związku z przystąpieniem Gminy Daleszyce do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r., informujemy, że od dziś, tj. 17 listopada 2022 r., można będzie składać wniosek na zakup w cenie preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

  • Gdzie i jak to zrobić?

Osoby, które chcą skorzystać z zakupu, muszą złożyć wniosek w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 bądź elektronicznie, przesyłając za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal ePUAP, dołączając wypełniony i podpisany elektronicznie wniosek. Należy go pobrać ze strony internetowej www.daleszyce.pl lub z punktu obsługi Urzędu.

UWAGA! W przypadku składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (e-dowód).

  • Ile można zakupić paliwa stałego?

Wnioskodawcy mogą składać jednorazowo wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego w ilości do 1,5 tony do 31 grudnia br.

W celu usprawnienia procesu sprzedaży i dystrybucji węgla wnioski będą obejmowały zakup w cenie preferencyjnej jednego rodzaju paliwa i w ilości nie mniejszej niż 500 kg, lecz nie większej niż 1 500 kg paliwa stałego. Zakupu będzie można dokonać jednorazowo w każdym wskazanym okresie.

  • Jak długo trzeba będzie czekać?

Wnioski będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku do Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, ale sam zakup będzie uzależniony od dostępności węgla, na którego przydział w obecnej sytuacji czekamy.

  • Kto może kupić węgiel w preferencyjnych cenach?

Węgiel po preferencyjnych cenach będą mogli kupić mieszkańcy gminy Daleszyce, którzy zgłosili deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz te osoby, którym przysługuje dodatek węglowy.

  • Co z dystrybucją węgla?

Po weryfikacji wniosku na zakup preferencyjny paliwa stałego, Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach będzie informował wnioskodawców o pozytywnej ocenie bądź odrzuceniu wniosku. Pracownicy Urzędu przekażą mieszkańcom również informacje o dalszej procedurze, której celem będzie zakup węgla.

  • Czy prawo do zakupu preferencyjnego będzie przysługiwało także tym, którzy nabyli wcześniej węgiel po przystępnej cenie (np. w sklepie PGG)?

Przysługuje tylko tym, którzy nabyli po preferencyjnej cenie węgiel w mniejszej ilości niż przewidziana w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego dla tego okresu, czyli 1,5 t.

Wniosek o zakup preferencyjny będzie zawierał oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022-2023 po cenie niższej niż 2 000 zł brutto za tonę (bez ewentualnych kosztów transportu) w ilości, co najmniej takiej jak określona w ww. rozporządzeniu. Oświadczenie będzie dotyczyć 1,5 t.

  • Ważne!!!

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za jakość węgla, ale ewentualne uwagi w tym zakresie będzie przyjmować.

Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego informowania o każdej zmianie danych adresowych, pod rygorem uznania skutecznego doręczenia korespondencji przesłanej na dotychczas znany adres Wnioskodawcy zgodnie z adresem wskazanym we  wniosku.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zakupu preferencyjnego węgla załatwiane będą w pierwszej kolejności polubownie, a następnie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego przez sąd właściwy dla siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

Wnioski na zakup preferencyjny węgla na następny okres, czyli od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. przyjmowane będą po 10 stycznia 2023 r. pod warunkiem przystąpienia gminy do zadań wynikających z ustawy.

Poprzednie formularze, które mieszkańcy składali do Urzędu, nie były wnioskami o zakup preferencyjny węgla, lecz wynikały z ustawy jako rozeznanie zapotrzebowania na węgiel. Obecnie oczekujemy na przydział opału oraz informację o miejscu poboru węgla dla naszej gminy.

Kontakt telefoniczny do pracowników Urzędu w sprawach dotyczących:
- ogólnych informacji w zakresie zakupu preferencyjnego węgla - 41 317 16 94 wew. 307,
- weryfikacji złożonych wniosków – 41 317 16 94 wew. 207.

Wniosek do pobrania:

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego (DOC)

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego (PDF)