Gmina Daleszyce otrzymała 500 tys. zł wsparcia w ramach drugiego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie zostało przyznane po analizie trzech przygotowanych przez gminę wniosków. Wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W ramach drugiego naboru RFIL gmina Daleszyce złożyła trzy wnioski na łączną kwotę 11.836.602,72 zł, w tym na dofinansowanie w wysokości 11.361.602,72 zł. Wnioski dotyczyły kolejno: budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Marzyszu, przebudowy Domu Ludowego w Daleszycach z przeznaczeniem na Miejsko-Gminne Centrum Kultury (koszt inwestycji to 7 mln zł) oraz budowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Daleszyce.

Dotacja w wysokości 500 tys. zł została przyznana na przebudowę Domu Ludowego, jednak ze względu na jej niską wysokość w stosunku do koniecznego dla inwestycji dofinansowania (dofinansowanie wskazane we wniosku opiewało na sumę 6.650.000,00 zł) gmina, po uzgodnieniach, zdecydowała o przesunięciu uzyskanego wsparcia na realizację innego zadania. –  Wkład własny gminy w projekcie polegającym na budowie i rozbudowie „Domu Ludowego” przewyższa nasze możliwości finansowe, dlatego w obecnych okolicznościach chcemy zrealizować to zadanie, które najbardziej poprawi egzystencję mieszkańców – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.  – Chcemy przeznaczyć dotację na zadanie inwestycyjne społeczno-użytkowe, dotyczące budowy i modernizacji sieci wodociągowej, które również było przedmiotem wniosku do RFIL – dodaje burmistrz.

W pierwszym naborze RFIL w  ubiegłym roku gmina Daleszyce nie otrzymała żadnych środków, pomimo złożenia wniosków na łączną kwotę: 23.050.000,00 złotych. Wnioski dotyczyły m.in. budowy sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych na ternie Gminy Daleszyce.