Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 24.06.2021 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.

7. Debata nad ,,Raportem o stanie Gminy Daleszyce za 2020 rok” oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce wotum zaufania.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Daleszyce za 2020 rok:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok,
b) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok,
c) dyskusja,
d) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok:
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
b) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w sprawie wyrażenia opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
c) dyskusja,
d) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta
i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2021-2032,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok,
c) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach Nr XXXVIII/328/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,
d) zmiany uchwały Nr XXXVI/309/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
e)
utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie świetlicy środowiskowej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach,
f) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Daleszyce na rok szkolny 2021/2022,
g) uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia przeciwko pneumokokom
w populacji osób starszych w Gminie Daleszyce”,
h) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024 dla Miasta i Gminy Daleszyce.

11. Interpelacje.
12. Zapytania i sprawy różne.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia