Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 30.09.2021 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2021 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce 2021-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok,
c) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Daleszyce i własność Lasów Państwowych Nadleśnictwa Daleszyce,
d) przekazania wniosku według właściwości.

9. Interpelacje.
10. Zapytania i sprawy różne.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia