Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 04.11.2021 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce 2021-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok,
4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach
Rafał Siwonia