Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 30.11.2021 r. tj. wtorek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce 2021-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok,
c) emisji obligacji,
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
e) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok,
f) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024,
g) przyjęcia Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.) na rok 2022,
h) wystąpienia Gminy Daleszyce ze stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej,
i) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Daleszyce publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego,
j) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
k) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
l) zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
m) ustalenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Daleszyce,
n) ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Daleszyce,
o) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Daleszyce,
p) sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kranów,
r) nabycia przez Gminę Daleszyce nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Mójcza,
s) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borków na terenie gminy Daleszyce,
t) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzechów na terenie gminy Daleszyce,
u) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cisów na terenie gminy Daleszyce,
w) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce,
x) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Danków-Wójtostwo na terenie gminy Daleszyce,
y) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Komórki na terenie gminy Daleszyce,
z) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kranów na terenie gminy Daleszyce,
aa) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niwy na terenie gminy Daleszyce,
ab) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce,
ac) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mójcza na terenie gminy Daleszyce,
ad) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów na terenie gminy Daleszyce,
ae) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków na terenie gminy Daleszyce,
af) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce,
ag) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Smyków na terenie gminy Daleszyce,
ah) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Suków na terenie gminy Daleszyce,
ai) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szczecno na terenie gminy Daleszyce,
aj) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Trzemosna na terenie gminy Daleszyce,
ak) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Widełki na terenie gminy Daleszyce.

8. Interpelacje.

9. Zapytania i sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rafał Siwonia