Radni Rady Miejskiej w Daleszycach uchwalili nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy. Zmiany wynikają z podwyżek cen wpływających na koszt usługi, inflacji  oraz ze znacznego zwiększenia masy odpadów odprowadzanych przez mieszkańców. Radni podjęli również uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy, niepochodzących z pobranej od mieszkańców opłaty.

Zmiana stawek

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązywać będą następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny z nieruchomości dla osób, które w deklaracji wpisały, że posiadają kompostownik będzie wynosić 17,00 złotych od osoby;

- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych wynosi 20 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość (dla osób, które segregują, a nie posiadają kompostownika),

- Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 40 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zwolnienie dla osób kompostujących bioodpady ustalono w wysokości 3 zł miesięcznie od stawki podstawowej od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty jest złożenie przez właściciela nieruchomości pierwszej lub nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której będzie zadeklarowane kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia nowej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jednogłośnie. W uzasadnieniu podjętej uchwały czytamy, że w związku ze znacznym wzrostem ilości masy zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Daleszyce w 2021 r. obowiązujące dotychczas stawki opłat nie pokryją kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2022 r. Zwolenie za kompostowanie odpadów biodegradowalnych z kolei ma korzystnie wpłynąć na zmniejszenie ilości takich odpadów przekazywanych do dalszego zagospodarowania, co w efekcie zmniejszy koszty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Gmina dofinansuje część opłat

Pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami z budżetu gminy wynika z tego, że opłaty pobrane od mieszkańców nie pokrywają tych kosztów w całości. Dotychczas w myśl Ustawy  o czystości i porządku w gminach zadanie musiało się „samofinansować”, to znaczy odbiór i gospodarka odpadami na terenie gminy mogły być opłacane tylko z pieniędzy pobieranych na ten cel od mieszkańców. Jednak ze względu na rosnące koszty gospodarowania śmieciami, samorząd dostał możliwość dofinansowania tego zadania. W gminie Daleszyce radni zdecydowali o pokryciu części kosztów do kwoty 296.000,00  zł. Wynika to z różnicy, jaka powstanie między sumą opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami, a faktycznymi kosztami funkcjonowania tego systemu. – Musimy te pieniądze dołożyć, ponieważ opłaty pobrane od mieszkańców nie bilansują się. Prawdopodobnie konieczne będzie zrezygnowanie z jakiejś inwestycji planowanej w budżecie gminy, aby móc dofinansować gospodarowanie odpadami komunalnymi – podsumował Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach, Rafał Siwonia.

Wszystkie uchwalone przez radnych zmiany są podyktowane podwyżkami cen i opłat, które mają wpływ na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Chodzi m.in. o wzrost cen energii, paliwa i płacy minimalnej, czy też narzuconej przez Ministra Środowiska tzw. opłaty środowiskowej, które to bezpośrednio wpływają na cenę usługi gospodarowania odpadami, jaką gmina wynegocjowała z wykonawcą tej usługi.