Radni Rady Miejskiej w Daleszycach uchwalili budżet gminy Daleszyce na rok 2022. W nowym budżecie zapisane zostały dochody w wysokości 84,7 mln zł, wydatki w kwocie 87,9 mln zł, w tym – wydatki inwestycyjne na rok 2022 to kwota ponad 19 mln zł. - W planach są m.in. oczekiwane przez mieszkańców zadania drogowe, wodno-kanalizacyjne, budowa nowych potrzebnych w gminie obiektów, programy szczepień, dalsze wsparcie rodzin i seniorów – zapowiada burmistrz Dariusz Meresiński.

Pewny budżet na trudne czasy

Trzeba zauważyć, że w porównaniu z ubiegłym rokiem planowane dochody gminy spadły o 6 mln zł. Jak podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński, samorządy boleśnie odczuły skutki obostrzeń pandemicznych.

- Zarówno rok poprzedni, jak i obecny, to czas bardzo dla wszystkich trudny; to czas walki z pandemią, która spowodowała, że dochody samorządów – w tym naszego – są dużo mniejsze od dochodów planowanych, a z drugiej strony duża liczba zadań dodatkowych, które zostały przekazane samorządom do wykonania, a także duży wzrost cen takich jak energia, wzrost minimalnego wynagrodzenia, koszty utrzymania oświaty, duża inflacja – spowodowały, że część środków, zamiast przeznaczyć na inwestycje dla mieszkańców, musimy przeznaczyć na wydatki bieżące – zaznacza burmistrz.

Utrzymanie zabezpieczone

W budżecie zabezpieczone zostały środki na funkcjonowanie wszystkich jednostek podlegających ratuszowi, w tym na funkcjonowanie szkół prowadzonych przez gminę, jak i przez stowarzyszenia. Wydatki planowane na oświatę wyniosą ponad 22 mln zł, subwencja, jaką na ten cel otrzymamy to niewiele ponad 16 mln zł.

- Nie napawają optymizmem rosnące wydatki na oświatę, których nie bilansuje otrzymywana subwencja, a moim zdaniem powinna, tymczasem musimy dołożyć aż 6 mln zł do funkcjonowania szkół, a te pieniądze mogły być przeznaczone na inwestycje, choćby na wybudowanie kolejnej sali gimnastycznej – ocenił przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach, Rafał Siwonia.

Inwestycje drogowe

Na zadania drogowe (gminne i powiatowe) na rok 2022 gmina Daleszyce przewidziała prawie 8 mln zł. Co zaplanowano? W budżecie gminy zapisanych zostało w sumie 36 zadań, m.in. przebudowa drogi gminnej w Kranowie, dokończenie przebudowy ulicy Kilińskiego w Daleszycach, budowa centrum przesiadkowego w Sukowie, rozbudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w Marzyszu, remont drogi gminnej w Mójczy, przebudowa drogi powiatowej Mójcza-Suków, rozbudowa skrzyżowania w Daleszycach obok Domu Ludowego, a także budowa przejść dla pieszych z oświetleniem w Mójczy, Daleszycach, Borkowie i Sukowie.

Wiele zadań zostanie rozpoczętych, dzięki zabezpieczeniu pieniędzy na opracowanie dokumentacji projektowych (nowe inwestycje drogowe zaplanowano m.in. w Smykowie, Mójczy, Sukowie-Borkach, na ulicy Kościuszki w Daleszycach, w Słopcu, Brzechowie i Widełkach Łukawie). Zakończony zostanie projekt budowy kładki dla pieszych przez rzekę Belnianka przy zalewie w Borkowie.

Bezpieczeństwo na drogach to także budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego, na które w przyszłym roku gmina zabezpieczyła prawie 400 tys. zł, zapisując w budżecie zadania, które będą realizowane w Mójczy, Niwach, Szczecnie, Smykowie, Borkowie, Podmarzyszu, Brzechowie i Daleszycach przy ulicy Świętokrzyskiej.

Nowe obiekty i modernizacje

Ponad 7,6 mln zł to wydatki na zadania kubaturowe. „Największe” z nich to opracowanie projektów przebudowy i nadbudowy budynku przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach oraz budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w połączeniu z wykonaniem zadaszenia trybun przy boisku Spartakusa Daleszyce, budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Niestachowie, przygotowania do budowy boisk w Cisowie i Widełkach. W nowym roku dokończone zostanie zadanie termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach oraz drugiego budynku Szkoły Podstawowej w Szczecnie. W styczniu ogłoszone zostaną też przetargi na trzy zadania: budowę sal gimnastycznych w Borkowie i w Marzyszu oraz świetlicy wiejskiej przy OSP w Mójczy. 

Zadania wodno-kanalizacyjne

2,6 mln zł zapisano w nowym budżecie gminy na realizację 32 zadań wodno-kanalizacyjnych. – Wśród nich jest m.in. kontynuacja budowy zasuw wodociągowych w mieście Daleszyce; wprowadzamy do budżetu opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ujęcia wody w Niestachowie i wykonanie otworu studziennego w miejscowości Szczecno Komórki, zabezpieczamy środki na opracowanie projektów budowy sieci kanalizacyjnej w dwóch dużych miejscowościach, tj. Niestachów i Brzechów, mamy też zabezpieczoną kwotę na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Marzysz – wylicza burmistrz Dariusz Meresiński. – Przygotowujemy wiele projektów także po to, aby móc ubiegać się o środki zewnętrzne, kiedy tylko pojawią się nabory – dodaje burmistrz.

Dla zdrowia, seniorów i rodzin

- Równie ważne jak inwestycje „twarde”, są dla nas działania kierowane bezpośrednio do mieszkańców – zaznacza burmistrz. – Dlatego mamy w budżecie zabezpieczone środki na realizację projektów społecznych skierowanych do seniorów, rodzin czy bezrobotnych: Gmina Daleszyce Przyjazna Seniorom, Elastyczni na rynku pracy, Razem z Seniorami, Wspieraj bardziej – kompleksowe usługi wspierania rodziny w gminie Daleszyce.

W budżecie znalazły się również środki na realizację programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Daleszyce – chodzi o programy darmowych szczepień przeciwko grypie i meningokokom, które będą kontynuowane oraz nowy program szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 65 roku życia. Warto zaznaczyć, że w budżecie zapisano też zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Budżet przyjęty jednomyślnie

Projekt budżetu gminy Daleszyce na rok 2022 został oceniony pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Radni Rady Miejskiej w Daleszycach przyjęli uchwałę budżetową jednogłośnie.

Za zgodne poparcie podziękował radnym burmistrz Dariusz Meresiński: - W imieniu własnym, sekretarza gminy, skarbnika i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce chciałbym bardzo podziękować za przyjęty projekt budżetu, będziemy tak jak do tej pory starać się, aby budżet był wykonany w stu procentach, ale przede wszystkim z myślą o tym, żeby mieszkańcom miasta i gminy Daleszyce żyło się coraz lepiej na terenie naszej gminy – podkreślał burmistrz. - Jestem przekonany, że dzięki bardzo dobrej współpracy z szanowną Radą, Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym, Powiatowym i Świętokrzyskim Zarządem Dróg, Wojewódzkim  Funduszem Ochrony Środowiska, Państwową Strażą Pożarną, a przede wszystkim przy zrozumieniu i bardzo dobrej współpracy z mieszkańcami naszej gminy wspólnie zrealizujemy ten budżet – podsumował burmistrz Dariusz Meresiński.