Przypominamy mieszkańcom gminy Daleszyce o konieczności ewentualnego korygowania deklaracji za odbiór odpadów komunalnych. Jeśli zmieniła się liczba członków gospodarstwa domowego, mamy obowiązek wykazania aktualnego stanu w formularzu składanym do Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

Złożenie i zmiana deklaracji są obowiązkowe i bezpłatne. W formularzu muszą być wskazane wszystkie osoby mieszkające w danym domu, co ma wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, dlatego należy dane aktualizować po wprowadzeniu się lub wyprowadzeniu kogoś, a także gdy ktoś zmarł lub po urodzeniu dzieci.

Zgodnie z art. 6m ust. 1 i ust 2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, bądź w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana mająca wpływ na wysokość opłaty.