Ponad 200 uczniów ze świętokrzyskich szkół podstawowych otrzymało tytuły laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach przy współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Wśród laureatów znalazł się Kamil Ostrowski uczeń kl. VII Szkoły Podstawowej im. pułkownika Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach, który brał udział w konkursie przedmiotowym z geografii.

Konkursy przedmiotowe w szkołach podstawowych mają bardzo dużą rangę. Pokazują bowiem jak poszczególne szkoły pracują z uczniami zdolnymi, to dlatego wynik tych konkursów jest czasem ważniejszy od rezultatu uzyskanego na egzaminie na koniec szkoły podstawowej. Tytuł laureata konkursu przedmiotowego zwalnia uczniów z pisania z tej części egzaminu, z której dany uczeń zdobył laur i często otwiera drogę do najlepszych szkół średnich w całej Polsce.

Żeby zdobyć tytuł trzeba przejść aż trzy etapy – rozpoczynając od pierwszego szkolnego, a kończąc na trzecim – wojewódzkim, do którego trafiają tylko najlepsi uczniowie.

Kamil znalazł się w gronie najlepszych z najlepszych. Serdecznie gratulujemy, naszemu zdolnemu uczniowi, a także nauczycielce Agnieszce Młynarczyk, która przygotowywała Kamila do konkursów.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 26.04.2024 r. tj. piątek o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacje:
a) Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego ze szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Daleszyce,|
b) Komendanta Miejsko-Gminnego OSP w Daleszycach o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i aktywności jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Daleszyce.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
7. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
8. Informacja z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2024-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2024 rok,
c) utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Daleszycach oraz nadania jej statutu,
d) przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+,
e) zakazu napełniania basenów przydomowych, podlewania ogródków przydomowych i terenów zielonych w okresie letnim na terenie Miasta i Gminy Daleszyce,
f) zmieniająca Uchwałę nr LXXXVI/736/2023 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce,
g) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Daleszyce i własność Skarbu Państwa (w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Daleszyce),
h) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych,
i) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat, pawilonów z przeznaczeniem handlowo-usługowym, zlokalizowanych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Daleszyce, położonej w miejscowości Daleszyce.

10. Zapytania i interpelacje Radnych.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12. Wolne wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia

Do 15 maja 2024 roku potrwa nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych za 2024 rok. Prowadzony on jest wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus — dostępnej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) pod adresem: https://epue.arimr.gov.pl/pl/zaloguj. To drugi już nabór według nowych zasad, wynikających z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Tradycyjnie dokumenty będzie można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność będzie pomniejszana o 1 proc. Z kolei korekty we wnioskach bez konsekwencji finansowych będzie można dokonywać do 31 maja 2024 roku. Po tej dacie płatności do powierzchni objętych zmianami będą również obniżane o 1 proc. za każdy dzień zwłoki. Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i wprowadzania w nich modyfikacji, ostateczny termin to 10 czerwca 2024 rok.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/platnosci-bezposrednie-i-przejsciowe-wsparcie-krajowe-w-roku-2024

Doradca Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach udziela w czwartki bezpłatnych porad dotyczących zasad przygotowania przedmiotowych wniosków, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach w pok. 109.

ŚODR Modliszewice

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach informuje, że w okresie wakacji 2024 roku organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rodziców (opiekunów prawnych), z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, urodzone w latach 2009- 2017 (wiek dziecka 7-15 lat).

Kasa zaplanowała bezpłatne dwa turnusy dla dzieci z terenu województwa świętokrzyskiego, w następujących terminach:

  • 14.07.2024r. - 03.08.2024r. w Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu Zdroju dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu,
  • 31.07.2024r. - 20.08.2024r. w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju dla dzieci z chorobami układu oddechowego.

Podstawą skorzystania z turnusu przez dziecko jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko. Do wniosku obligatoryjnie powinna zostać dołączona wypełniona informacja o stanie zdrowia dziecka oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

Wzory dokumentów dostępne są również na stronie internetowej KRUS https://www.gov.pl/web/krus/turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci-rolnikow-w-2024-roku 

Dodatkowych informacji udziela Pani Justyna Kałucka pod nr tel. 15 8685153.

Wnioski należy składać do dnia 31.05.2024r.

KRUS
Oddział Regionalny w Kielcach

14 kwietnia w malowniczych krajobrazach gminy Daleszyce po raz dziewiętnasty odbył się MTB Cross Maraton, przyciągając rekordową liczbę uczestników. Około 500 zawodników z różnych zakątków Polski stanęło na starcie tego wyjątkowego wydarzenia, które co roku ściąga do miasta zarówno amatorów jak i elitę kolarstwa górskiego.

Tegoroczny maraton nie tylko stanowił sportowe wyzwanie, ale także okazał się wydarzeniem, które jednoczy rodziny. - Cieszymy się, że tylu zawodników, praktycznie z całej południowej Polski, ale nie tylko, dotarło do nas i wystartowało w różnych kategoriach wiekowych. W wyścigu brały udział całe rodziny, a rynek w Daleszycach wypełnił się kolarzami. To pokazuje, że oprócz tego, że są to zawody sportowe, wydarzenie jest również imprezą jednoczącą rodziny, a także promującą miasto i gminę Daleszyce - powiedział sekretarz miasta i gminy Daleszyce, Piotr Ferens.