Miejski Zarząd Dróg w Kielcach rozpoczyna przebudowę ulicy Kleckiej na leśnym odcinku do Sukowa-Borków. Dla mieszkańców gminy Daleszyce oznacza to znaczącą poprawę alternatywnego połączenia ze stolicą regionu.

Gruntowa droga zyska asfaltową nawierzchnię na odcinku od posesji nr 28 przy Kleckiej do posesji nr 159a w Sukowie-Borkach. Powstanie tu chodnik i ścieżka rowerowa, która będzie łączyć się z przebiegającą przez teren naszej gminy trasą Green Velo. Drogowcy zapowiadają budowę oświetlenia drogowego i przystanków autobusowych. Inwestycja ma być zakończona rok po podpisaniu umowy. W tej chwili kończy się postępowanie przetargowe, najniższą ofertę zaproponowała firma Trakt, która jest gotowa wykonać zadanie za nieco ponad 3,6 mln zł.

Nowe połączenie może być też pewnym ułatwieniem dla kierowców w czasie przygotowywanej już przebudowy drogi na Bukówce (od ronda Czwartaków do granicy Kielc) która po remoncie także usprawni mieszkańcom naszej gminy komunikację z miastem wojewódzkim.

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach informuje o posiadaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na aktywizację osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu z przeznaczeniem na realizację staży i szkoleń zawodowych.

Od piątku 17 czerwca do niedzieli 19 czerwca na Rynku w Daleszycach królowało pyszne jedzenie z różnych zakątków świata oraz wspaniała zabawa. Były konkursy z nagrodami, zimne napoje, animacje dla najmłodszych, dmuchańce i eksplozja kolorów, czyli szalone święto Holi z barwnym pyłem. Tak wyglądał tegoroczny zlot foodtrucków, który przyciągnął mnóstwo miłośników kulinariów.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 23.06.2022 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Debata nad ,,Raportem o stanie Gminy Daleszyce za 2021 rok’’ oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce wotum zaufania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Daleszyce za 2021 rok:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok,

b) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok,
c) dyskusja,
d) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok:
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,

b) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wyrażenia opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
c) dyskusja,
d) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2022-2035,

b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2022 rok,
c) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Daleszyce na rok szkolny 2022/2023,
d) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i zespole szkolno-przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Daleszyce,
e) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Daleszyce,
f) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
g) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Cisowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid. 47, o pow. 0,2300 ha,
i) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat części masztu antenowego o wysokości 60 m.n.p.t. położonego w Cisowie, znajdującego się na działce o nr ewid. 231/1, o pow. 0,3116 ha oraz części masztu antenowego o wysokości 80 m n.p.t. położonego w Daleszycach, znajdującego się na działce o nr ewid. 233, o pow. 3,7250 ha.
j) zmieniająca uchwałę Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieodpłatne nieruchomości składającej się z działek nr 1471 (zabudowana budynkiem hali sportowej), 1437/2 i 1437/3 położonych w mieście Daleszyce, Miasto i Gmina Daleszyce o pow. łącznej 0,4800 ha,
k) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Daleszyce.
11. Zapytania i interpelacje Radnych.
12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
13. Wolne wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Beata Powałkiewicz

54% mieszkańców gminy Daleszyce spełniło już ustawowy obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ogrzewania budynków. Pozostali mają na to jeszcze tylko dwa tygodnie!

Przypominamy, deklarację należy złożyć do 30 czerwca br. jeśli dotyczy ona budynków, w których źródło ciepła (lub spalania paliw) uruchomiono przed 1 lipca 2021 r. Natomiast w przypadku źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r., na spełnienie tego obowiązku jest 14 dni od dnia uruchomienia.

Zgodnie z decyzją Sejmu, obowiązek wypełnienia i złożenia deklaracji do bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczy właścicieli / zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, i wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127).

Deklarację można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach lub wysłać pocztą (na adres: Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11) a także on-line na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Deklaracje znajdziemy na stronie internetowej www.ceeb.gov.pl, formularze są także dostępne na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach: www.daleszyce.pl.

Bardzo szczęśliwe dla gminy Daleszyce okazały się 46. Buskie Spotkania z Foklorem. W jednym z  najważniejszych przeglądów kultury ludowej w naszym regionie mamy aż dwa zespoły na podium, dwa wyróżnienia i nagrodę indywidualną!

Decyzją Rady Artystycznej tegorocznych „Spotkań” główną nagrodę dla solisty  im. Haliny Szelestowej otrzymała pani Marianna Śmiłowska z Marzysza, pierwsze miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych zajęły „Marzyszanki”, drugie – Męski Zespół Śpiewaczy „Kumotry”, natomiast wyróżnione zostały zespoły „Sukowianki znad Lubrzanki” oraz Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza.

- Wszystkim gratuluję wspaniałych występów i w pełni zasłużonych nagród. Dzięki Waszej pasji kultura ludowa nie odchodzi w zapomnienie, swoją artystyczną pracą dajecie świadectwo, jak bogate mamy tradycje i pięknie promujecie naszą gminę Daleszyce – podziękował artystom burmistrz Dariusz Meresiński. Słów uznania dla naszych śpiewaczek i śpiewaków nie szczędzili również obecni na uroczystości radna Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala oraz dyrektor MGOK, Norbert Wojciechowski.

Koncert finałowy odbył się 12 czerwca na scenie przed Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach. W sumie w eliminacjach przeglądu zaprezentowało się 130 zespołów, wokalistów i instrumentalistów, w finale publiczność mogła obejrzeć 70 najlepszych prezentacji. Jury co roku ocenia dobór repertuaru i poziom prezentacji, ale też użycie gwary i stroje ludowe (autentyzm i zgodność z regionem).

Symboliczne czeki i nagrody rzeczowe otrzymali z rąk sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anny Krupki, senatora Jacka Włosowicza, dyrektora WDK Adriana Scipióra i wicedyrektor Edyty Bobryk. Dodatkowe nagrody dla solistki i zespołów z naszej gminy ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce – Dariusz Meresiński oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach.