Taki tytuł w dniu 13 maja 2023r. uzyskał uczeń klasy 5 Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie – Adam Mieszczankowski – podczas finałowego Turnieju Szachowego zorganizowanego dla zwycięzców III Świętokrzyskiej Międzyszkolnej Ligi Szachowej.

O kwalifikacji do finału szachowego zadecydowały wyniki turniejów online rozgrywanych od listopada 2022r. do kwietnia 2023r. Po sześciu turniejach online nasz uczeń zajął w kategorii klas IV-VI - III miejsce.

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniach 23.05.2023 r. (wtorek) i 24.05.2023 r. (środa) w msc. Daleszyce w godz. około od 8:00 do około 15:00 nastąpią przerwy w dostawie wody spowodowane pracami na sieci wodociągowej.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach informuje, że w dniach 22.05.2023 r. – 02.06.2023 r. na działkach numer ewid. 281, 301, 877, 878, 841, 842, 839/1, 837, 838/2, 838/1, 731/2, 843/1, 843/2,  844, 845, 790, 789, 788, 787, 786, 785, 784/4, 784/3, 783, 782, 781, 780/1, 262 wykonywane będą czynności pomiarowe przez pracowników Zakładu Usług Studziennych Bernard Marian Wójcik w celu opracowania ewidencji studni kopanych zlokalizowanych na terenie miejscowości Szczecno.

Prace te niezbędne są do uruchomienia nowej studni wody pitnej w Szczecnie.

info pomiary studzienne

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 25.05.2023 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022”.

8. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce „Raportu o stanie gminy za 2022 rok”.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2023 rok,
c) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mójcza na lata 2023-2029,
d) rozpatrzenia skargi,
e) rozpatrzenia petycji.

10. Zapytania i interpelacje Radnych.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12. Wolne wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stwierdzono obecność ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), oraz możliwość przenoszenia przez dzikie ptaki wirusa podtypu H5N1. Na terenie województwa świętokrzyskiego pierwszy taki przypadek stwierdzono u łabędzi w marcu br. na terenie gminy Ruda Maleniecka. Aktualnie potwierdzono przypadła wirusa również u mew śmieszek w gminie Wiślica.

W związku z powagą problemu oraz zagrożeniem dla ptaków Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zwraca się z prośbą o niezwłoczne przekazywanie informacji o znalezionych padłych dzikich ptakach. Zgłoszenia należy kierować do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach lub do odpowiednich do miejsc znalezienia Powiatowych Inspektoratów Weterynarii. Szczególną uwagę należy zwrócić na tereny, na których występują duże skupiska ptaków w rejonach dolin rzecznych oraz przy dużych zbiornikach wodnych i stawach hodowlanych.

Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zwraca uwagę na stosowanie wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (tj. Dz. U. z 2022 poz.768).

Wioletta Łyżwa
p. o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska
Regionalnego Konserwatora Przyrody
w Kielcach

Uprzejmie informujemy, że w związku z zaplanowanymi na 20 maja 2023 r. (sobota) uroczystościami związanymi  z obchodami 160. Rocznicy Powstania Styczniowego, handel w tym dniu na płycie Placu Staszica może być prowadzony jedynie do godz. 12:00.

Za utrudnienia przepraszamy.